http://www.ohmsaya.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อบ้านศายะ

ประวัติความเป็นมา ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

เรื่องราวเทวะนิยายตามคัมภีไตรภูมิ

๑ เรื่องราวชาวสวรรค์ทิพยะวิมานภูมิ

๒ ประวัติความเป็นมาขององค์พระศิวะ

๓ ประวัติความเป็นมาขององค์พระม่อุมาเทวี

๔ ประวัติความเป็นมาขององค์พระนารายณ์สิบปาง

๕ ประวัติความเป็นมาขององค์พระลักษมีเทวี

๖ ประวัติความเป็นมาขององค์พระมหาพรหม

๗ ประวัติความเป็นมาขององค์สุรัสวตีเทวี

๘ ประวัติความเป็นมาขององค์พระฤาษี108

๙ ประวัติความเป็นมาขององค์พระพิราพเจ้า

๑o ประวัติความเป็นมาขององค์พระตรีมูรติ

๑๑ ประวัติความเป็นมาขององค์อวโลกิเตศวร

๑๒ ประวัติและความเป็นมาขององค์พระศรีคเณศวร

๑๓ ประวัติความเป็นมาขององค์มหากาลียะเดวี

๑๔ ประวัติและความเป็นมาของปู่ชีวกโกมารภัจจ์

๑๕ ประวัติและความเป็นมาของท้าวอมรินทร์เทวาธิราช

พิธีกรรมการไหว้ครูและรูปแบบพิธีพราหมณ์

มหาเวทย์โองการอันเชิญเทพเทวา

ปฐมบทมูลเหตุแห่งมหาเวทย์โองการ

บทที่ ๑ โองการจุดธุปเทียนบูชา

บทที่ ๒ เริ่มต้นพิธีบทไหว้ครู

บทที่ ๓ นะโมแปล

บทที่ ๔ เคารพคุณครู

บทที่ ๕ เจริญพระคุณ

บทที่ ๖ เชิญองค์พระบรมศาสดา

บทที่ ๗ เซิญท้าวโลกบาล

บทที่ ๘ สวดชุมนุมเทวดา

บทที่ ๙ สักเคแปล

บทที่ ๑0 มหาเวทย์โองการ

บทที่ ๑๑ อ่านมหาโองการแปล

บทที่ ๑๒ เซิญพระวิษณุกรรมสร้างโรงพิธี

บทที่ ๑๓ เชิญพระอิศวรมาเป็นประธาน

บทที่ ๑๔ เชิญพระวิษณูนารายณ์

บทที่ ๑๕ เชิญพระพรหมเจ้า

บทที่ ๑๖ ศรีคุรุเทพบูชา

บทที่ ๑๗ ไหว้เทวดาเสภา

บทที่ ๑๘ โองการเชิญพระมุนีมหาฤาษี

บทที่ ๑๙ โองการเชิญพระมหาเทวีเจ้า

บทที่ ๒0 โองการเชิญพระพิฆเณศวร

บทที่ ๒๑ เชิญพระอินทร์เทพชาวสวรรค์

บทที่ ๒๒ เชิญองค์เทพเชียนจีน

บทที่ ๒๓ อัญเชิญบูรพักตร์กษัตริย์

บทที่ ๒๔ โองการเชิญกุมารทั้วจักรวาล

บทที่ ๒๕ สมมุติบายศรี

บทที่ ๒๖ แหล่แกะบายศรี

บทที่ ๒๗ บทร้องเชิญขวัญ

บทที่ ๒๘ น้อมนมัสการ

บทที่ ๒๙ เนื้อร้องเวียนเทียน

บทที่ ๓0 ไตรยภรณ์จบบริบูรณ์

รูปแบบและพิธีกรรมการตั้งศาลพระพรหม

รูปแบบและพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

รูปแบบและพิธีกรรมยกเสาเอกปลุกบ้านอาคาร

รูปแบบและพิธีกรรมพิธีพราหมณ์อัคณีบูชา

รูปแบบและพิธีกรรมเทวะมหาจันทรา

บทสวดโซฮ่าสวดภชันเป็นภาษาสันสกฤตและฮินดีทางอินเดียใต้

รูปแบบและพิธีกรรมการทำพิธีรับขวัญแม่ซื้อพระกุมาร

บทโองการบวงสรวงในพิธีกรรมประกาศสังเวย

การทำขวัญข้าว ธัญญาหารเกษตรกรรม

ทำขวัญโกนจุก รูปแบบพิธีหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕

 เป็นภาพออกมาจำหน่ายหรือสินค้าทางปัญญาของผู้ใด..

 มีแต่แจกเป็นวิทยาทานในเวปไซค์โอมศายะเท่านั้น

 เช่นรูปภาพต่างๆๆนี้ได้มาจาก  ผู้มีจิตศรัทธาในพระเป็นเจ้า

 ส่งต่อๆๆกันมาเป็นวิทยาทานทางบ้านศายะก็ได้นำมาลง

 ไว้แจกเป็นวิทยาทานบารมีกับผู้มี  ศรัทธาในพระเป็นเจ้า

 มิได้มุงหวังให้เกิด อามิสสินจ้างหรือเงินทองจาก

 สิ่งต่างๆนี้แต่อย่างใด...บุคคลใดก็ตามที่อ้างอิงว่า

 ทางบ้านศายะได้นำของต่างๆๆนี้ไปจำหน่ายแก่

 ท่านใดหรือ  กล่าวอ้างว่า  ได้ซื้อหามาจากบ้านศายะ

 ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นของให้ท่านที่กล่าวอ้างหยุดการ

 กระทำนั้นเสีย เพราะถือว่ามีความผิด

ทั้งทางอาญาและศิลธรรม

 

งานของทางบ้านศายะที่ทำอยู่ตลอด100กว่าปี 

หลายชั่วอายุคนสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณทวด

สกุลบ้านศายะเข้าสู่

สยามประเทศตั้งแต่  สมัย ร.2 ต้นสกุลเป็นพราหมณ์ จากเมืองพาราณสีประจำเทวลัย

แห่งไศวะนิกายคือการรับจัดทำ

พราหมณ์พิธีและสอนบอกกล่าวให้ความรู้เกียวกับ 

พิธีกรรมโบราณ์เพียงเท่านั้น

 

ลูกเอ๋ย...เจ้าจงฟังคำสั่งสอน

อันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่อง

อีกเงินทองไร่นามหาศาล

เป็นสมบัติของตัวได้ชั่วกาล

จะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตาย

ส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้

ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหาย

จะสถิตย์ติดแน่นแทนร่างกาย

ชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพร...

โอมศายะ เทวะบรมครู

 

บ้านศายะ  

  กำลังจะมีโครงการ จัดทำรวบรวมมนต์ตราพระเวทย์รูปแบบ

และพิธีกรรม จัดทำเป็นหนังสือให้เช่าบูชา...

เพื่อหารายได้น้อมถวายเป็นพุทธะบูชาเทวะบูชาต่อครูอาจารย์

โดยจัดทำเป็นมหาเวทย์โองการมนต์ตราไศวะเวทย์ และสอนถึงรูปแบบพิธีกรรม

อันมีหัวข้อดังนี้
1.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราไหว้ครูบูชาเทพทำขวัญอัญเชิญเทพ

2.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราบวงสรวงเทพนพเคราะห์ถวายสังเวยเทวา

3.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราทำขวัญพระกุมาร

4.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราทำขวัญแม่พระโพสพ

5รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราตั่งศาลพระภูมิ

6.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราตั่งศาลพระพรหม

7.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราเทวะอัคนีบูชาพระเพลิง

8.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตราโองการแช่งน้ำลุยไฟ

9.รูปแบบพิธีกรรมและมนต์ตรา พระเวทย์ ของพร อัญเชิญ ถอนของ ล้างอาถรรพ์สาปมนต์ตรา ต้องธรณีสาร และบท โองการธรณีสารใหญ่ในสมัย อยุธยาประจำหอพระเวทย์หลวง และมนต์ตราอื่นๆ

เพื่อให้ท่านได้ เก็บรักษาเป็นมงคลทางภูมิปัญญาของพระเวทย์มนต์ตราแต่โบราณ ไว้ศึกษาเรียนรู้ไว้ประกอบอาชีพหรือสอนลูกหลานเป็นสมบัติอันมีค่าสืบไปทางความรู้ของรูปแบบแห่งพิธีกรรมอันมีมาเป็นพันปีแต่โบราณคณะพราหมณ์บ้านศายะขอนำความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้นำมาเพื่อเป็นประโยชน์แด่ปวงชนทางบ้านศายะต้องการนำความรู้ทางด้านพิธีกรรมและมนตร์โองการอัญเชิญเทพและรูปแบบพิธีกรรมที่ถุกต้องตามโบราณ์เพื่อไช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านศาสนาพราหมณ์หรือสำหรับผู้มีความสนใจไคร่รู้ประวัติและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์โดยมิได้มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความงมงายหรือเซื่อถือแต่อย่างใดแต่เพียงมุ่งหวังให้รูปแบบ และต้นแบบที่ดีงามที่เราควรยึดถือและดำเนินรอบตามในในการสร้างคุณความดีสำหรับผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์มหาเทพนั้นๆ...คงอยู่สืบไปสิ้นกาลละนาน......

เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีงามแล้ว...

ทางบ้านศายะจะเปิดให้สั่งจองจะเรียนให้ท่านทราบอีกครั้ง

ขอร่วมอนุโมทนาในการร่วมบุญกันสาธุ

รับสอนและจัดทำพิธีกรรมทางพราหมณ์ไทยและอินเดียยินดีให้ความรู้ในรูปแบบพิธีกรรมไศยเวทย์มนต์ตราทุกชนิด

รับจัดบายศรีในพิธีบวงสรวงทุกรูปแบบพิธีการและของไหว้

บวงสรวงในพธีกรรมทุกชนิด.รับตั้งศาลพระภูมิศาลพระพรหม

ทำขวัญนาค ทำขวัญเทพ ทำขวัญพระกุมาร ทำขวัญแม่ซื้อ

ทำขวัญรับน้อง ทำขวัญในพิธีมงคลทุกชนิด ตั้งซื่อบุคคล

แลนามสกุล ซื่ออาคารห้างร้าน ผูกดวงราชาฤกษ์ ให้ฤกษ์

ในพิธีมงคล ตรวจดวงชะตาราศรี ตรวจสถานที่สาปธรณี

พิธีบวงสรวงเทพเทวะ พิธีพุทธธาเทวาภิเศก

พิธีหล่อพระ พิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครและพิธีไหว้ครู

ทุกสาชาวิชาการและพิธีกรรมทางพราหมณ์ทุกรูปแบบพิธีการ

พร้อมปีพาทย์ แตรวง โขน ลิเก ละคร นางรำเครื่องไฟ

รับเหมาจัดงานครบวงจรทั่วราชอาณาจักรทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศจัดรูปแบบพิธีกรรมที่สืบทอดมา

ตั้งแต่รุ่นของคุณทวด......

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บ้านศายะ

พราหมณ์ วรเวทย์ อัศวเวชมนต์ตรา

 183 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130

โทร 024311840/0830363380/0848826353

 คณะ ปี่พาทย์ทองนำพา ผึ้งดามุ้ย หินกองศิษย์สนั่น

รับบรรเลงในงานพิธีมงคลทุกชนิด

ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ราคาเป็นกันเอง

ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-886-0978

๏ ยอกรขึ้นเหนือเศียรวอนไหว้เวียนพระพุทธา...นบองค์พระศาสดาล่วงลุกว่าสองพันปี

หนึ่งในพระธรรมรสอันหมดจดรุจรุจี...ล่วงลับเกิดดับมีเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งอัน ๏

ทุกข์โศกโรคโรคาสุขหรรษาย่อมแปรผัน...ไปตามปัจจัยอันมิตั้งมั่นนิรันดร

เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจงผ่องแผ้วละอาวรณ์...สุขทุกข์พเนจรอย่าทุกข์ร้อนประการใด ๏

ประนมกรสู่เวหาสน์นบพระธาตุอันสดใส...สถิตย์แมน ณ แดนไทยตรงใจกลางนครา

ยอกรขึ้นเหนือเกศไหว้เทเวศทรงศักดา...หนึ่งองค์ พระอิศราเปนปฐมบรมครู ๏

อนึ่งองค์ พระทรงครุฑฤทธิรุธเหนือศัตรู...อีกองค์ พระทรงผู้ขึ้นหงส์เหินเพลินแดนพรหม

ขอไหว้พระคุณครูพระคุณผู้สอนสั่งสม...สานแก้แลอบรมบ่มจริตแลจรรยา ๏

สืบทอด ศิลปะดุริยะนาฏยากล่อมขับ...จับอุราเสนาะก้องห้องหทัย 

ด้วยเดช กตัญญูแด่ปวงครูท่านทั้งหลาย...จะสืบสานงานศิลป์ใดจงดั่งใจ ทุกประการ

รจนาถ้อยวจีโดย...เรือนวิเศษดนตรี*เรือนประภา
 
 
จงจดจำคำที่พ่อครูบอกสอนไว้นะลูก

ขอนำคำครูมากล่าวไว้ให้เตือนจิต
รู้น้อยว่ามากรู้ เริงใจ
กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย 
ไป่เห็นชเลไกล กลางสมุทร
ชมว่าน้ำบ่อน้อย มากล้ำลึกเหลือ๚ะ๛
นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย
เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า
พิษน้อยหยิ่งโยโส แมลงป่อง
ชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธี๚ะ๛

ครูเคยบอกกับฉันไว้เสมอว่าลูก
เอ๋ยเจ้าจงเป็นคนกตัญญรู้บุญรู้บาป รู้คุณบิดรมารดา แลครูอาจารย์พราหมณ์มุนีผู้ทรงศีล จอมมุนินทร์ปิ่นเกล้าเจ้าธานี...เพราะนั้นคือเครื่องหมายของคนดีเทพเทวาก็รักษาภูตผีก็เกรงกลัวจะกระทำการใดก็จะสำฤทธิ์ประสิทธ์พระพรชัย...จะร่ายเวทย์มนตร์ตราใดๆก็จะทรงฤทธิ์พระเวทย์ดังประสงค์เจ้าจงจดจำคำของครูไว้เสมอนะลูกเอ๋ย....
ใครผู้อวดตน ว่ามีความรู้มาก กล่าวอ้างคำภี ที่มาของสิ่งที่เรียนรู้จนเจนจบจนก่อเกิดเป็นกำแพง ปิดกันคน ทำตนดังผู้มีปัญญาสูงรู้ฟ้ารู้ดิน จนหลงลืมไปว่า นอกกะลาที่ตนอยู่ อาจจะยังมีผู้รู้มากกกว่า การศึกษาการเรียนรู้มีให้ ไม่จบสิ้น สิ่งที่ตนรู้บ้างทีหาไช่สิ่งที่แน่แท้เสมอไป ครู...มักบอกกับฉันเสมอว่า ลูกเอ๋ย จงทำตนเป็นคนรู้น้อย จงรับฟังผู้อื่นเสมอจงอย่าไปดูถูกภูมิปัญญาความรู้ของผู้ใด บ้างครังสิ่งที่เรารู้อาจจะไม่แน่แท้เสมอไปลูก จงให้เกียรติผู้อื่นจงรับฟัง และคิดตาม เพราะนั้นคือคุณค่าของคำว่า...บัณฑิต

  

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ปีมะเส็ง
เว็บไซค์ www.ohmsaya.com ขออนุญาติอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
มลีโลกคุณเทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายในสากลพิภพจักรวาลจงเสด็จมาอำนวยอวยพระพรมหามงคลมหาสิทร์ธิเทวานังสิริเทพอิศวรเทวามหามาตาอุมาเทวีอันตยาวิโยทิยามัง มเหสุรังปะทะวะสัง วิสุทธิเทวศ สัมภูทีปะ สังเฆมันตุมาตาสิทธิ โอมพระภูมิพระธรรณี พระคงคา พระเพลิง พระพาย เจ้ากรุงพาลีสะหะปะริ วารายะเอหิ สะถายะ อาคันฉันตุ ปะริภูญชันตุ สะวาหายะ นะมามิ สิระสานาโค ปัถวียัง ปนิธานนะโต เทมิเมสุขะ สัมปติสัพพทา คำใดนั้นที่ออกจากโอษฐ์ข้าขอเทพเทวาจงประสิทร์ธิเม

ข้าแต่พระบิดาเรืองเดชามหิศร

โปรดประสิทธิ์ชัยพรบวรลาภยศยิ่งทวี

 มหาเทพอวยจรัสสวัสดีสรรเสริญเจริญศรี

เฉิดฉวี วรรณะพละยงอายุยืนชื่นชีพดํารง

สุขสิ่งประสงคขอจงสัมฤทธิ์สิทธิ์ชัย

ขอสิ่งพิเศษสรรพ์สรพันพิพัฒน์พร

จงมาสโมสรอุปถัมภ์อำนวยชัย

มวลหมู่อมิตต์หมายก็ละลายละเลิกไป

ทุกข์โศกและโรคภัยพิบัติ บ่ บีฑา

หวังใด ผิไม่ผิดก็สัมฤทธิ์ ประจักษ์ตา

                                   ทวยเทพเทพาอภิบาลนิรันดร..... 

 

มูลเหตุแห่งกมล

ขอน้อมเศียรเกล้าบูชาคุณปิตุเรศมารดา แลครูผู้ประสาทประสิทร์วิชาความรู้ทั้งมวลครูผู้มีคุณต่อสยามประเทศที่ฝากคุณความดีไว้ในแผ่นดินและ ผู้รู้ทุกสาขาวิชาการที่คณะพราหมณ์บ้านศายะได้กล่าวนามไว้ก็ดี มิได้กล่าวนามไว้ก็ดีคณะพราหมณ์บ้านสายะขอนำความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้นำมาเพื่อเป็นประโยชน์แด่ปวงชนทางบ้านศายะต้องการนำความรู้ทางด้านพิธีกรรมและมนตร์โองการอัญเชิญเทพและรูปแบบพิธีกรรมที่ถุกต้องตามโบราณ์เพื่อไช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนรู้ทางด้านศาสนาพราหมณ์หรือสำหรับผู้มีความสนใจไคร่รู้ประวัติและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์โดยมิได้มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความงมงายหรือเซื่อถือแต่อย่างใดแต่เพื่ยงมุ่งหวังให้รูปแบบ และต้นแบบที่ดีงามที่เราควรยึดถือและดำเนินรอบตามในในการสร้างคุณความดีสำหรับผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์มหาเทพนั้นๆๆประโยชน์อันใดที่เกิดจากเวปโอมศายะขอกราบถวายเป็นดอกไม้มาลีบูชาหากแม้นบทความใดที่ทำให้ครูขุ่นเครืองขอครูโปรดเมตาอภัยโทษบันดาลโปรดความเจริญให้พึ่งมีแด่ผู้ศึกษาหาความรู้ทั้งมวลและคณะจัดทำบ้านศายะให้มีความเจริญยื่งสืบไปเทอญ์...

 

                                 เทวะราชโองการ

พราหมณ์ผู้เป็นนักปราชญ์ ปราดเปรื่องและเชี่ยวชาญในกาลพระเวทย์ทั้งหลายก็ไม่เหมาะที่จะเป็นคุรุของผู้หนึ่งผู้ใดหากพราหมณ์ผู้นั้นไม่สามารถเข้าถึงพระเป็นเจ้าได้..... ในทางตรงกันข้ามหากผุ้หนึ่งผู้ใดสามารถเข้าถึงพระเป็นเจ้าได้แม้นว่าจะเป็นผู้ที่มีกำเนิดมาจากวรรณะจัณฑาล ท่านผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคุรุและเป็นตัวแทนแห่งพระเป็นเจ้าของหมู่ชนทั้งปวงได้...... โอมศายะ.สาธุ

ใบไม้แห้ง คือ ร่างเจ้า 

ใบไม้แห้ง คือ ร่างเจ้า" จงเอาเป็น"เครื่องถวาย"
แทน"ใบไม้อื่น"มากมาย พลี"กาย"เพื่อ "ประพฤติธรรม"
โดยเฉพาะคือ"หลักเมตตา" เป็นดุจ"บุบผา"สูงล้ำ
จงหมั่นถนอมน้อมนำ บ่มบำรุงใจให้ดี......
"จิต"เจ้าจะได้"บริสุทธิ์" เรืองรองผ่องผุดเต็มที่
ขอให้ใจเจ้าจงมี "เมตตาปรานี"ประจำ
เมื่อเจ้า"ทำบุญกุศล" เพื่อผลอันไม่ตกต่ำ
"อย่าโลภ-หวังผล"ตนทำ จงน้อมจงนำเข้ามา
ให้เราเป็นผู้ตัดสิน ผลบุญทั้งสิ้นภายหน้า
มอบให้ไว้ด้วยศรัทธา เพื่อการพัฒนาแห่งตน
ยามเมื่อ"จิตเจ้าเลื่อมใส" ปลาบปลื้มดื่มในกุศล
มนัสเปี่ยมอัสสุชล เอ่อท้นไหลพรากจากตา
นั่นคือ "น้ำทิพย์วารี" อันเรายินดีเรียกหา
ท่วมท้นล้นจากนัยนา ดีกว่าน้ำอื่นหมื่นพัน......
"ใบไม้ คือ กาย"บูชา "บุบผา คือ ใจ"ยึดมั่น
"ผลไม้ คือ ผล"บุญอัน เจ้านั้นมอบไว้ให้เรา
อีก"น้ำ"มีค่าสูงลิบ เป็น"ทิพย์" คือ "น้ำตา"เจ้า
ปลาบปลื้มดื่มด่ำใจเรา แนบเข้าเป็นใจดวงเดียว ฯ

 

มหาเวทย์โองการในพิธีพลีสุกรรมบูชาไหว้ครู

 
 
ดูทั้งหมด >> 
บทมนตร์ตรา รูปแบบพิธีกรรมไหว้ครูและพิธีบวงสรวงสำหรับผู้มีทรัพย์น้อยจัดกระทำพิธีด้วยคนเองที่บ้านของตน
 

บทมนตร์ตราในการประกาศสังเวยทุกพิธีกรรม

(29/01/2557) | อ่าน 103225 ครั้ง
โอมศายะ เทวะบรมครู ต่อไปนี้พ่อครูจะสอนพิธีกรรมการจัดงานไหว้ครูแบบจัดทำได้ด้วยตนเองให้สมควรกับกำลังทรัพย์ ของผู้มีทรัพย์น้อยสามารถจัดได้เองที่บ้านของตน....ครูเคยบอกกับฉันไว้เสมอว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงเป็นคนก...

 
ดูทั้งหมด >> 

เว็บบอร์ดบ้านศายะยินดีต้อนรับทุกท่านผุ้เป็นกัลยาณมิตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานข่าวเว็บบอร์ดของ โอมศายะ.ดอทคอม ท่านที่มีปันหาเรื่องใดๆๆก็ตามหรือจะประกาศงานใดๆๆก็ตามประกาศงานไหว้ครู หรืองานมงคลใดๆๆ ที่เกียวกับ  พิธีพราหมณ์ หรือ รูปแบบการบูชาเทพเจ้าทางบ้านศายะ  ก็ยินดีให้ไช้เว็บบอร์ดของบ้านศายะเป็นสื่อกลางเป็นแหล่งที่เรียนรู้พุดคุยติดต่อสื่อสารในกลุ่มของผุ้มีจิต ศรัทธา ในพระผุ้เป็นเจ้าในองค์เทพเทวะ....ท่านสามารถโพสข้อความ หรือฝากคำถามใดๆ ไว้ก็ได้ครับ ขอให้สิ่งที่ท่านโพสไม่ผิดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดีงามของชาติ และขอสงวนมิให้ท่านทำการโพสในเชิงการโฆษณาธุรกิจหรือการค้าของท่าน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางโอมศายะก่อนนะครับ ขอบคุณครับ

 

กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

BeeBee Sangchanเรียนถามเรื่องเปลี่ยนของในศาลพระภูมิ

BeeBee Sangchanเรียน 29440/427 23/12/2010 05/06/2017 09:42

ขอกราบไหว้ครูผู้ให้ความรู้

เนตร 1193/3 16/03/2013 05/06/2017 09:35

เครื่องบวงสรวงคาวหวานพิธีไหว้ครู ชุดพิธีใหญ่

กันตภณ 4634/6 20/03/2012 05/06/2017 09:42

รูปแบบการจัดตั้งเครืองบูชา หรือเคริ่องไหว้ครู เทพฯ พรหม ปู่ฤาษี ๑๐๘ และเทพอสูร(พระภิราพ)

พ่อครู 40253/13 20/12/2011 05/06/2017 09:41

อยากทราบขัดตอนการไหว้ครูบาอาจารย์นะครับ

มอมแมม 4044/6 04/04/2012 05/06/2017 09:41

โองการเชิญเทพนพเคราะห์

ชยานันต์ 780/4 14/09/2015 05/06/2017 09:41

เชิญร่วมงานไหว้ครูสักยันประจำปี อ.ก้อย จ. สระบุรีวันที่10/11 ก.ย. 2554  

ประกาศงาน 1621/3 24/08/2011 05/06/2017 09:41

เชิญร่วมงานไหว้ครูบูชาเทพ..วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

หนึ่ง สระบุรี 2638/4 19/01/2011 05/06/2017 09:40

วิธีการยกเสาเอกด้วยตนเองสำหรับท่านที่ยากจนมีทรัพย์น้อย

พ่อครู 46435/5 14/08/2013 05/06/2017 09:40

การบูรณะศาลพระภูมิ/เจ้าที่ และการถอนตั้งใหม่

ระพีพร 41625/40 21/04/2011 05/06/2017 09:40

ฝันเห็นครูบาอาจารย์

ปัญญา 3553/6 02/07/2011 05/06/2017 09:40

เรื่องเพลงบทสวดโซฮาเชิญองค์เทพค่ะ

Nes 12903/5 30/05/2011 05/06/2017 09:40

ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูปี 2556 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556ตำหนักเทพเจ้ากวนอู คุณวัชระ แดงประสิทธิพร

พ่อครู 2157/8 11/02/2013 05/06/2017 09:40

พ่อครูเจ้าค่ะขอถามทำไมเราต้องรับขันธ์ 5ด้วยค่ะพอดีมีคนทรงทักลูกดิฉันมา

สุณีแม่บ้านตำรวจ 6977/9 20/01/2011 05/06/2017 09:40

ประกาศเรื่องสถานที่เรียนของพ่อครูพ่อครูพราหมณ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์...www.parm78.com

บ้านศายะ 3648/6 14/12/2011 05/06/2017 09:35

วิธีเปลี่ยนของไหว้

nong 1620/3 20/12/2011 05/06/2017 09:35

ขอเชิญเช่าบูชา เหรียญและรูปหล่อ หมอชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแพทย์แผนโบราณ  

extrasoul 3339/3 11/06/2011 05/06/2017 09:35

ฉัตรที่ตั้งที่ศาลพระภูมิ

ปิยฉัตร์ สุทธิบูรณ์ 1602/2 11/06/2013 05/06/2017 09:35

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรจากศาลเจ้าไปวัด ควรใช้บายศรีแบบใด และมีของไหว้อย่างอื่นไหม

นิภา 1542/3 19/01/2012 05/06/2017 09:35

บทความนี้ฉัน..ตั่งไว้สำหรับ ผู้ที่ต้องการจัดงานไหว้ครูแบบประหยัดทำด้วยตนเองแบบราคาประหยัด

พ่อครู 1337/1 25/07/2012 05/06/2017 09:35

ฝันเห็นพระพิฆเนศ

กุ๊ก 1218/1 13/10/2014 05/06/2017 09:35

พิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งปี พิธีเป่ายันต์เกราะเพชร (เสาร์ 5) ประจำปี 2556 ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) จ.นครปฐม

Watsawangarom 1293/1 13/02/2013 05/06/2017 09:35

สอบถามครับ  

ออฤ 4818/9 17/04/2012 05/06/2017 09:35

บทไตรยภรณ์ใช้ในตนจบพิธีไหม ป้อนมะพร้าวอย่างไร

ภา 1481/4 19/01/2012 05/06/2017 09:34

กราบขอชี้แนะความรู้ครับ

สุวินัย 576/2 14/05/2013 05/06/2017 09:32

แมวข้างบ้าน ทำนางรำศาลตายายหล่นลงมาแตก อีกทั้งแก้วน้ำ

น้อย 990/2 05/11/2012 05/06/2017 09:32

พระชัยมงคลโดนขโมย !!!

เจนภพ 894/4 03/05/2013 05/06/2017 09:31

การตั้งหิ้งครู

บอย 386/1 01/08/2014 05/06/2017 09:31

อยากเรียนพิธีกรรมต่างๆกับทางบ้านศายะครับ

yonaray 257/1 03/10/2015 05/06/2017 09:31

เหรียญหมอชีวกโกมารภัจจ์เพียง 100 บาท ปลุกเสกแล้ว.....  

extrasoul 516/1 15/09/2013 05/06/2017 09:31
ประกาศข่าวสารงานบุญ
 

ขอเชิญชวนสหายธรรมกัลยาณมิตรถือบวชชีพราหมณ์ปริวาสกรรม รุ่นใหญ...

(31/12/2553 00:45) | อ่าน 7170 ครั้ง
โอมศายะ.ดอทคอม..www.ohmsaya.com ขอเชิญชวนสหายธรรมกัลยาณมิตรถือบวชชีพราหมณ์ปริวาสกรรม รุ่นใหญ่ วัดเกตุมวดีย์.สมุทรสาคร เริ่มงานวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 งานมีทั้งหมด11วัน จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ...

 

ขอกราบขอบพระคุณทุกๆๆเว็บไซต์และสหายธรรมกัลยาณมิตรมากมายหลายท่านหลายเว็บไซค์....ที่เมตาให้ข้อมูลบทความภาพทั้งที่มีสิกสิทร์ก็ดีและไม่มีก็ดีให้เป็นประโยชน์แด่ปวงชนผุ้มีจิตศรัทธาในพระผุ้เป็นเจ้าโอมศายะ.สาธุ

กลุ่มสหายกัลยาณมิตร...โอมศายะเฟสบุค

www.facebook.com

 ชุมชนคนรักฮินดู ฮินดูมิทติ้ง...

http://www.hindumeeting.com

  พ่อครูพราหมณ์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์...

www.parm5890.com

สยามคเณศ...

www.siamganesh.com

view

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« September 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติ

เปิดเว็บ01/12/2010
อัพเดท20/04/2017
ผู้เข้าชม1,383,806
เปิดเพจ2,146,761

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด

ติดต่อเว็บไซค์โอมศายะ.ดอทคอม

view